- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forsyth Park House

Forsyth Park House

Forsyth Park House

703 Whitaker Street (near Forsyth Park)
SavannahGA  31401
(912) 637-2564

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forsyth Park Inn
(circa 1893)

Forsyth Park Inn
(circa 1893)

Forsyth Park Inn (circa 1893) - $$$

102 West Hall Street (near Forsyth Park)
SavannahGA  31401
(866) 670-6800

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gastonian Inn (circa 1868)

Gastonian Inn (circa 1868)

Gastonian Inn (circa 1868) - $$$

220 East Gaston Street (near Forsyth Park)
SavannahGA  31401
(800) 322-6603

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hamilton-Turner Inn
(circa 1873)

Hamilton-Turner Inn
(circa 1873)

Hamilton-Turner Inn (circa 1873) - $$$

330 Abercorn Street (Lafayette Square)
SavannahGA  31401
(888) 448-8849

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inn at McDonough's

Inn at McDonough's

Inn at McDonough's - $$

21 East McDonough Street (Chippewa Square)
SavannahGA  31401
(912) 233-6136