Aroy-Jung

Aroy-Jung - $$

Aroy-Jung

Aroy-Jung - $$

8 East Broughton Street
SavannahGA  31401
(912) 231-2948
Cuisine:  Sushi, Thai