Eliza Thompson House (circa 1846)

Eliza Thompson House (circa 1846)

Eliza Thompson House (circa 1846) - $$$

5 West Jones Street (near Monterey Square)
SavannahGA  31401
(800) 348-9378