Savannah Bed & Breakfast Inn

Savannah Bed &
Breakfast Inn

Savannah Bed & Breakfast Inn - $$

117 West Gordon Street (Chatham Square)
SavannahGA  31401
(888) 238-0518